Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

Dersom du ikke finner svar på spørsmålet ditt i listen under, eller ønsker mer informasjon: Se her for mer informasjon om SkatteFUNN-ordningen eller ta kontakt med oss her

Er det vanskelig å søke SkatteFUNN?

Selve søknadsskjemaet er et digitalt skjema der man skal fylle ut informasjon om prosjektets nyhetsverdi, fremdriftsplan og utfordringer. Noen bedrifter opplever at det er enkelt å beskrive prosjektet sitt på en god måte, mens andre opplever at det er utfordrende å få frem innovasjonen og forskningshøyden i prosjektet. 

Etter at søknaden er godkjent skal prosjektkostnader og -status rapporteres inn til både SkatteFUNN og skattemyndighetene. Mange bedrifter opplever det som krevende å forstå og overholde regler og frister tilknyttet dette. 

 

Må jeg benytte SkatteFUNN-konsulent?

Det er fullt mulig å søke SkatteFUNN-støtte på egenhånd. Dersom dere lar oss skrive søknaden får dere imidlertid tilgang på noen av landets mest erfarne hoder innen SkatteFUNN, som kjenner kriteriene og hvilke deler av prosjektet som bør fremheves for å øke sannsynligheten for godkjenning. Ved å samarbeide med oss får dere også tilgang på bistand til kostnadsrapporteringen i form av malverk, jevnlige påminnelser og utforming av rapporter. Hos oss har dere én kontaktperson som kan svare på alle spørsmål. 

Er det krav til egenkapital for å få SkatteFUNN-støtte?

Man får kun dekket egenfinansierte prosjektkostnader, og støtten kommer etterskuddsvis. Det betyr at bedriften selv må dekke alle prosjektkostnader løpende, og kan få 19 % av disse ved skatteoppgjøret påfølgende år.

Er det en maksimal grense på hvor mye man kan få av SkatteFUNN?

SkatteFUNN-støtten utgjør 19 % av inntil 25 mNOK i prosjektkostnader per år. Det betyr maksimalt 4,75 mNOK per år.

Hva er timesatsen for SkatteFUNN?

Timesatsen er 1,2 promille av avtalt og reell årslønn, opp til maksimalt 700 kr per time.

Hvordan føres kostnader for eksterne prosjektmedarbeidere?

Kostnaden for eksterne prosjektmedarbeidere tar utgangspunkt i det fakturerte beløpet. Det vil si at eksterne medarbeidere ikke er bundet av timesatsen som må benyttes for interne prosjektmedarbeidere. 

Dersom de eksterne prosjektmedarbeiderne er ansatt i et nærstående selskap (se definisjon her - Skattelovens §16-40 og forskrift for SkatteFUNN - gjelder fra 1. januar 2020) skal timesatsen som benyttes for interne medarbeidere benyttes, altså maksimalt 700 kr per time. For denne type medarbeidere må det også utarbeides et prosjektregnskap og grunnlagsdokumentasjon. 

Hvor sender jeg SkatteFUNN-søknaden?

SkatteFUNN-søknaden sendes inn på nett via et digitalt skjema på Forskningsrådets sider.

 

Hvor mange år tilbake kan man søke?

Godkjenning kan ikke gis lenger tilbake enn inneværende år.

 

Kan prosjektet være påbegynt? 

Prosjektet kan være påbegynt når dere søker SkatteFUNN, men dere kan kun søke om å få dekket prosjektaktiviteter fra og med januar det året søknaden blir innvilget. 

 

Er SkatteFUNN-støtten skattepliktig? 

Nei, SkatteFUNN-støtten er ikke skattepliktig. 

Ettersom SkatteFUNN-støtten gis som en reduksjon i skatt ved overskudd, eller en direkte utbetaling med underskudd, er dette en nettostøtte. Skattefradraget anses ikke som skattepliktig virksomhetsinntekt.

Når får vi svar på SkatteFUNN-søknaden?

SkatteFUNN behandler søknader fortløpende gjennom året. Søker dere tidlig på året kan dere som regel forvente et svar innen 4-8 uker, men det kan også gå raskere. Søker dere rett før 1. september kan det ta inntil 16 uker å få svar på søknaden. 

Hvordan fører vi prosjektregnskap?

Så lenge prosjektregnskapet føres løpende og iht. reglene for kostnadsføring, samt holdes adskilt fra bedriftens øvrige regnskap, kan prosjektregnskapet føres på den formen dere ønsker og som godtas av revisor. Vi har utarbeidet en mal dere kan benytte som sikrer at kravene overholdes både mtp. timeføring og føring av øvrige kostnader.

Interne timer må føres løpende og mot delmål i søknaden. Timelistene må signeres minst hvert kvartal av prosjektmedarbeider og prosjektansvarlig. 

 

Kan vi føre kostnader med mva?

Merverdiavgiften kan kun føres som kostnad dersom dere ikke er MVA-pliktige.


Hva må jeg fylle ut i Altinn?

Skjema RF-1053bb (Fradrag i skatt for forskning og utvikling) fylles ut i Altinn som et skjemavedlegg til skattemeldingen. Skjemaet kan fylles ut av dere, men må attesteres av revisor.

Hvordan vet jeg om prosjektet mitt er innovativt nok til å søke SkatteFUNN?

Prosjektresultatet må være nyskapende sett mot hva som finnes i verden i dag, men det innebærer ikke at dere må finne opp hjulet på nytt. Dersom dere er usikre på om prosjektet er innovativt nok, bare deler av prosjektresultatet er nytt eller lignende anbefaler vi at dere tar kontakt med oss så kan vi i samråd avdekke om prosjektet kvalifiserer til SkatteFUNN eller ikke. 

Ta kontakt med oss her.

 

Må jeg ha opprettet bedriften for å søke SkatteFUNN?

Ja, man må ha et organisasjonsnummer for å søke SkatteFUNN. 

 

Kan vi føre kostnader i et annet organisasjonsnummer?

Nei, kostnadene må føres i det organisasjonsummeret som har fått innvilget SkatteFUNN-støtte. Dersom kostnadene flyttes til et nytt organisasjonsnummer må søknaden også flyttes samme år. 

 

Vi har fusjonert, kan vi fortsatt få SkatteFUNN-støtten?

Ja, men prosjektet må flyttes hos SkatteFUNN. 

 

Hvordan flytter vi en SkatteFUNN-søknad? 

Prosjektet avsluttes hos SkatteFUNN ved å sende inn en sluttrapport. Parallelt med dette må dere sende inn en helt ny SkatteFUNN-søknad for riktig organisasjonsnummer. 

 

Kan man få SkatteFUNN-fradrag på reisekostnader?

Ja, så lenge reisekostnadene er direkte tilknyttet prosjektet. 

 

Vi har fått avslag på en SkatteFUNN-søknad, hva gjør vi? 

Det er mulig å klage på avslag innen 3 uker fra vedtaksdato. Det er også mulig å sende inn en helt ny søknad. 

Vi har hatt stor suksess med å snu avslag til godkjenning for våre kunder. Ta kontakt hvis dere har fått avslag og ønsker bistand videre.

Hva er de vanligste feilene ved SkatteFUNN-søknader?

Når det gjelder søknaden er en vanlig feil å ikke fylle ut alle felter, eller ikke svare på det som etterspørres i hvert felt. 

 

Kan selskaper med delt ansvar få SkatteFUNN-støtte?

Ja, men det er litt mer komplisert fordi det er deltakerne som skatter på vegne av selskapet som mottar støtten fra SkatteFUNN. Det vil si at dersom man er f.eks. et DA eller ANS er det deltakerne, og ikke selskapet, som må levere RF-1053b med sin skattemelding. 

 

Kan enkeltpersonforetak få SkatteFUNN-støtte?

Ja, enkeltpersonforetak kan motta SkatteFUNN-støtte. Eier av Enkeltpersonforetak kan imidlertid ikke føre lønnskostnader, men vil kunne føre timelister på vanlig måte for øvrige ansatte dersom disse er lønnet. Eksterne kostnader føres som normalt.

Kan SkatteFUNN-prosjekter endres underveis?

Ja, retningen og aktiviteten i et SkatteFUNN-prosjekt kan endres underveis så lenge hovedmålet og målet med hvert delmål ikke endres. Dersom endringene er store eller utgjør mer enn 30 % av prosjektet må det sendes inn en ny SkatteFUNN-søknad. 

 

Kan SkatteFUNN kombineres med annen offentlig støtte?

Ja, SkatteFUNN kan kombineres med annen offentlig støtte. Om total støtteandel blir større en tillatte grenser iht. statsstøttereglene vil skattefradraget reduseres slik at totalen er innenfor regelverket.

Statsstøttereglene begrenser hvor mye offentlig støtte som tillates i finansieringen av et FoU-prosjekt. Grensene avhenger av hvordan bedriften og prosjektet defineres ut fra ESAs statsstøtteregler, og beregnes brutto (før skatt). Når støtten gis i form av skattefradrag (SkatteFUNN-støtte) innebærer dette nettostøtte siden skattefradraget ikke anses som skattepliktig virksomhetsinntekt. Skattefradraget må derfor regnes om til et bruttobeløp for å beregne hvor mye offentlig støtte det utgjør.

For etterskuddspliktige skatteytere som har en skattesats på 24 % gjøres omregningen ved å dividere skattefradraget med 0,76. For skatteytere som har skattesats høyere enn 24 %, må den aktuelle skattesatsen legges til grunn ved omregningen. Dette betyr at SkatteFUNN-støtte i de fleste tilfeller vil utgjøre 25 % statsstøtte.

Hva er kriteriene for SkatteFUNN?

Se her for mer informasjon om SkatteFUNN-ordningen og kriteriene for å kvalifisere til SkatteFUNN.