Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

Kravet for dokumentasjon for SkatteFUNN er todelt. Først rapporterer man for foregående år til forskningsrådet innen 1.mars, deretter rapporterer man til skattemyndighetene.

 

Rapportering til Forskningsrådet

Rapporteringen til Forskningsrådet gjøres gjennom en enkel rapport der det gis et overslag over påløpte kostnader i prosjektet og beregnet skattefradrag i henhold til disse, samt en redegjørelse for eventuelle endringer i prosjektet sett mot både fremdriftsplanen og budsjettet i søknaden. Etter siste godkjente prosjektår skal det i tillegg redegjøres for hva man har jobbet med i prosjektet, oppdelt etter delmålene i søknaden, i hvilken grad delmål og hovedmål er oppnådd, og hva som er prosjektets viktigste resultat(er). Rapporten sendes inn gjennom et skjema på Mitt nettsted , og fristen for innsending av rapport for foregående år er 1.mars. Ved manglende innsending av rapport vil godkjenningen av prosjektet trekkes tilbake, og bedriften kan ikke kreve  skattefradrag for foregående eller fremtidige godkjente prosjektår. 

Rapportering til skattemyndighetene

Rapportering til skattemyndighetene gjøres  gjennom skattemelding med spesifikasjon av skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling. I skattemeldingen rapporteres kun prosjektets kostnader for foregående år.

Skattemeldingen  skal være attestert av revisor, som ved attestering bekrefter at kostnadene som er ført er fradragsberettiget, og at timelistene er signert av FoU-medarbeideren og den prosjektansvarlige.

Regelverket fremgår av skattelovens §16-40. 

Prosjektregnskapet er dokumentasjonen som skal legges til grunn for det som føres og attesteres i skattemeldingen under spesifikasjon av skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling . Det er krav til at bedriften fortløpende fører prosjektregnskap, som skal være adskilt fra bedriftens øvrige regnskap. Det er krav til dokumentasjon av påløpte FoU-timer for interne prosjektdeltakere (ansatte i virksomheten) gjennom timelister der timer er ført per person, per dag, og mot søknadens godkjente delmål. Timelistene må signeres løpende, minst hvert kvartal.

Dersom du er kunde av Esacon får du tilgang til egne maler og veiledningsdokumenter, inklusive en FAQ, for å gjøre det så enkelt som mulig å følge regelverket.Hvordan bokføres SkatteFUNN?

Det er i hovedsak to muligheter for bokføring av SkattFUNN:

 

  1. FoU kostnadsføres: Dersom dette kostnadsføres vil SkatteFUNN føres opp som en kostnadsreduksjon og påvirke driftsredultatet.

  2. FoU balanseføres: Dersom dette balanseføres vil SkatteFUNN ikke påvirke driftsresultatet.

Det er to regnskapsstandarder som regulerer hvordan SkatteFUNN-støtten skal behandles i regnskapet. Det er Norsk RegnskapsStandard 4 (NRS4) om regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd og Norsk RegnskapsStandard 19 (NRS19) om immatrielle eiendeler (forskning og utvikling).

Når FoU-kostnader kostnadsføres direkte, vil SkatteFUNN-støtten (skattefradrag for FoU) føre til reduserte kostnader, for eksempel lønnskostnader eller kostnader til fremmede tjenester dersom det er innkjøpt FoU. Motposten blir balanseført betalbar skatt. Ved balanseføring av FoU-kostnader skal SkatteFUNN-støtten føres i balansen som uopptjent inntekt mot balanseført betalbar skatt. NRS19 § 5-6 sier at utgifter til egen forskning og utvikling kan kostnadsføres. Det vil si at selv om kostnadene oppfyller kravene til balanseføring kan de kostnadsføres.

For regnskapspliktige anses skattefradraget som et offentlig tilskudd og regnskapsmessig behandling følger reglene i NRS 4. Selv om skattefradraget regnskapsmessig skal behandles som et offentlig tilskudd skal det ikke regnes som skattepliktig inntekt.