Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN
S√łk

Bedrifter som i henhold til statsst√łttereglene anses som kriserammet kan ikke motta SkatteFUNN-st√łtte da dette vil v√¶re ulovlig statsst√łtte. Regelverket ble ikke anvendt for SkatteFUNN-prosjekter som ble godkjent f√łr regnskaps√•ret 2019.

 

Statsst√łttereglene og E√ėS

E√ėS-avtalen regulerer adgangen til statsst√łtte. Avtalen forbyr i utgangspunktet statsst√łtte, men det er gjort unntak fra forbudet, blant annet for st√łtte til forskning og utvikling gjennom gruppeunntaksforordningen. 

SkatteFUNN-ordningen g√•r under gruppeunntaksforordningen (GBER), og etter denne forordningen gjelder det et forbud mot √• gi offentlig st√łtte til ‚Äúforetak i vanskeligheter‚ÄĚ. 

 

Gruppeunntaksforordningens bestemmelse

Et foretak anses √• v√¶re i vanskeligheter dersom minst √©n av omstendighetene i GBER Artikkel 2 pkt. 18 bokstav a-e har inntruffet. Et selskap anses dermed som kriserammet dersom minst ett av f√łlgende vilk√•r er oppfylt:

 1. Over halvparten av tegnet kapital i selskapet er tapt som f√łlge av akkumulerte tap

 2. Det er åpnet offentlig gjelds- eller konkursbehandling av selskapet eller selskapet oppfyller vilkårene for konkurs i konkursloven

 3. Tidligere mottatt krisest√łtte er ikke tilbakebetalt eller garantien er ikke innl√łst

 4. For virksomheter som ikke er SMB, og som i l√łpet av de siste to regnskaps√•rene har hatt b√•de

 • en gjeldsgrad (forholdet mellom bokf√łrt gjeld og egenkapital) p√• mer enn 7,5
  og

 • EBITDA-rentedekningsgrad p√• under 1.0

Merk at vilkåret om tapt kapital ikke gjelder for SMB-er som har eksistert i mindre enn tre år, og at vilkåret om gjeldsgrad og EBITDA-rentedekningsgrad kun gjelder foretak som ikke er SMB (disse reglene gjelder altså kun for store virksomheter).

Merk også at dette er en forkortet versjon av vilkårene i GBER Artikkel 2 pkt.18 bokstav a-e, en fullstendig beskrivelse finner du her.

 

Tidspunkt og grunnlag for vurderingen

Tidspunktet for vurderingen er, for SkatteFUNN-ordningen, den datoen Forskningsr√•det gj√łr vedtak for SkatteFUNN-s√łknaden. Alts√• dato for godkjenning av s√łknaden.

For f√łrste punkt i listen ovenfor betyr dette at tapt kapital skal beregnes ut fra bel√łpene i det sist avlagte √•rsregnskapet (eller n√¶ringsoppgave, for bedrifter uten regnskapsplikt) f√łr godkjenningstidspunktet. 

 

Beregning av tapt aksjekapital

Et sp√łrsm√•l vi m√łter ofte er: Hvordan kan vi vurdere om vi er kriserammet? Og det er stort sett det f√łrste vilk√•ret, om at selskaper som har tapt mer enn halvparten av sin tegnede kapital er kriserammet, som det har v√¶rt mye sp√łrsm√•l og usikkerhet rundt.

Beregningen skal gj√łres med utgangspunkt i regnskapsf√łrte tall. Foretaket vurderes √• v√¶re kriserammet dersom udekket tap (akkumulert tap etter fradrag for reserver) overstiger halvparten av tegnet kapital .Overkurs inng√•r her i tegnet kapital selv om det ellers regnes som fri kapital.

 • Udekket tap = Egenkapital - Tegnet kapital

 • Tegnet kapital = Aksjekapital + Overkurs

Dersom absoluttverdien av udekket tap overstiger halvparten av tegnet kapital vil selskapet regnes som kriserammet.

 

Eksempel på beregning av tapt aksjekapital

P√• tidspunkt for godkjenning av s√łknad viser regnskapet:

 • Aksjekapital: 40 000

 • Overkurs: 60 000

 • Egenkapital: 30 000

Tapt kapital er 70 % av tegnet kapital, og selskapet defineres som kriserammet.

Utregning:

 • 30 000 (egenkapital) - 100 000 (aksjekapital + overkurs) = - 70 000

 • 70 000 (udekket tap) er 70 % av 100 000 (tegnet kapital)

 

La oss n√• si at selskapet velger √• benytte overkurs til dekning av udekket tap (en regnskapsmessig disposisjon hvor man f√łrer overkurs over til udekket tap: Debet konto 2020 / kredit konto 2080). Regnskapet vil da vise:

 • Aksjekapital: 40 000

 • Egenkapital: 30 000

Tapt kapital er 25 % av tegnet kapital, og selskapet defineres ikke som kriserammet.

Utregning:

 • 30 000 (egenkapital) - 40 000 (aksjekapital) = - 10 000

 • 10 000 (udekket tap) er 25 % av 40 000 (tegnet kapital)

 

Hvordan unngå å regnes som kriserammet?

Grunnlaget for vurderingen skal v√¶re det sist avlagte (tilgjengelig) regnskapet eller n√¶ringsoppgaven. Regnskap som avlegges senere enn tidspunkt for godkjenning av s√łknaden kan ikke legges til grunn for vurderingen. Men kvartalsregnskap eller mellombalanse utarbeidet etter siste √•rsregnskap og f√łr godkjennelsestidspunktet kan ogs√• legges til grunn.

Dersom mellombalansen viser at selskapet ikke regnes som kriserammet etter gruppeunntaksforordningen, og balansedato er mellom sist avlagte regnskap og f√łr Forskningsr√•dets godkjenning av s√łknaden, kan mellombalansen legges til grunn ved vurderingen. Det stilles ikke krav om at mellombalansen m√• godkjennes av revisor.

Det skal ogs√• tas hensyn til nedsetting av aksjekapitalen. Hvis nedsetting ikke fremg√•r av siste avlagte √•rsregnskap m√• det ogs√• her utarbeides en mellombalanse. Det kan ogs√• tas hensyn til besluttet, men ikke-registrert kapitalforh√łyelse. Det er en forutsetning at kapitalendringen faktisk gjennomf√łres, men det er ikke et vilk√•r at den er registrert f√łr balansedatoen. Reglene om kapitalforh√łyelse / -nedsettelse fremg√•r av aksjelovens kapittel 10 , og det er generalforsamlingen som beslutter etter styrets forslag. 

 

Regler for konsern

Dersom en bedrift i siste avlagte regnskaps√•r er konsolidert inn i et konsernregnskap linje for linje, er det konsernregnskapet som skal legges til grunn for vurderingen. Dersom konsernet regnes som kriserammet regnes selskapet ogs√• som kriserammet. Dersom et selskap i et konsern regnes som kriserammet, men ikke konsernet, kan selskapet f√• tilf√łrt midler f√łr godkjennelse av SkatteFUNN-s√łknad for √• kvalifisere.

Merk at regelen om vurdering p√• gruppeniv√• (det vil si konsenniv√•) kun gjelder dersom bedriften er konsolidert inn i konsernregnskapet linje for linje. Det gjelder ikke √łvrige konsernrelasjoner.

 

Unntak og amnesti 

Fordi regelverket ikke ble praktisert f√łr 2019, og det har v√¶rt en rekke ulike tolkninger og presiseringer av regelverket er det gitt amnesti for noen tilfeller:

 • For selskaper som fikk godkjent SkatteFUNN-prosjekt f√łr 2019 ble det ikke krevet egenerkl√¶ring som bekreftet at selskapet ikke var kriserammet p√• godkjenningstidspunktet

 • For selskaper som fikk godkjent SkatteFUNN-prosjekt i 2019 ble det gitt unntak for regelen om vurdering p√• godkjenningstidspunktet, og det var mulig √• dokumentere at forholdene var rettet opp helt frem til innlevering av skattemelding for 2019 (gjennom nyere regnskap eller mellombalanse med balansedato f√łr dato for innlevering av skattemeldingen). Les mer om det her LINK: https://esacon.no/aktuelt/presisering-av-regler-for-foretak-i-vanskeligheter

 • For selskaper som fikk godkjent SkatteFUNN-prosjekt i 2019 og 2020 er det ikke et krav om √• regne overkurs som tegnet kapital ved beregningen, siden dette er en regelpresisering som f√łrst kom 20.10.2020. Se mer om dette her (punkt 1 avsnitt 3).

I tillegg til dette har EU / ESA vedtatt en midlertidig regel om at bedrifter som har kommet i √łkonomiske vanskeligheter i perioden 1.januar 2020 - 30.juni 2021 kan f√• SkatteFUNN-st√łtte selv om de regnes som kriserammet. Forutsetningen er at bedriften ikke var kriserammet per 31.desember 2019.

 

Oppsummering

N√•r det gjelder SkatteFUNN er det ved godkjenningstidspunktet at det avgj√łres om en bedrift er kriserammet eller ikke. Det gj√łres ved √• se p√• ett av to f√łlgende regnskap: 

 • Sist avlagte √•rsregnskap

 • Mellombalanse datert mellom dato for siste avlagte regnskap og dato for godkjenning

Du finner mer informasjon om regelverket her på skattefunn.no og her i Skatte-ABC.