Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

Mange syns det er vanskelig å få oversikt over SkatteFUNN-regelverket. Her finner du svar på relevante spørsmål om regler og praksis for SkatteFUNN, i tillegg til vår FAQ der vi svarer på ofte stilte spørsmål rundt ordningen.

 

Hvem kan søke SkatteFUNN?

Alle norske bedrifter som har forskning- eller utviklingsprosjekter, eller som planlegger å starte slike  prosjekter, kan søke Skattefunn. Alle skattepliktige foretak kan søke (f.eks. AS, DA, ANS, NUF, ENK). 

Det er ikke noe krav om å samarbeide med andre bedrifter eller forskningsinstitusjoner for å søke SkatteFUNN. 

 


Hva er et FoU-prosjekt?

Dere trenger ikke å ha en egen utviklingsavdeling for å ha FoU-prosjekter. Mange bedrifter gjennomfører FoU-prosjekter uten å selv tenke på det man gjør som forskning og utvikling. Et FoU-prosjekt hos SkatteFUNN er et prosjekt som: 

  • Skal resultere i en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess 

  • Innebærer utfordringer som krever nye ferdigheter eller ny kunnskap

  • Skiller seg fra daglig drift

  • Er nyttig for bedriften

Når er fristen for å søke SkatteFUNN?

SkatteFUNN behandler søknader løpende gjennom året. Man kan søke når som helst fra og med januar. Søker dere innen 01.09 er dere garantert svar på søknaden innen nyttår. Dersom søknaden behandles etter nyttår vil en eventuell godkjenning ikke inkludere årets kostnader. Har dere kostnader i år er det derfor viktig å søke innen 1. september. 

SkatteFUNN har også innført en annen garantifrist som er 01.05. Søker dere innen denne datoen er dere garantert behandling av søknaden før 01.07. 

Vi anbefaler at dere søker SkatteFUNN så tidlig som mulig, dvs. så snart det foreligger kostnader og prosjektet er konkretisert.

Vi har skrevet mer om hvorfor det er lurt å søke SkatteFUNN så tidlig som mulig her.

 

Hvor mye kan man få i SkatteFUNN-støtte?

Støtten fra SkatteFUNN utgjør 19 % av FoU-kostnadene i et prosjekt. Støtten beregnes av de påløpte kostnadene per prosjektår, og kommer som et skattefradrag eller som direkte utbetaling (til selskaper som ikke er i skatteposisjon) ved skatteoppgjøret året etter at kostnadene er påløpt.

SkatteFUNN-støtten utgjør 19 % av prosjektkostnader på inntil 25 millioner kroner per år per organisasjonsnummer. Dere kan ha flere SkatteFUNN-prosjekter gående i ett organisasjonsnummer, men på grunn av grensen på 25 millioner kroner totalt vil man i sum maksimalt kunne motta 4,75 millioner kroner fra SkatteFUNN per år. 

Merk at grensen på 25 millioner kroner også gjelder for prosjekter med innbyrdes sammenheng. Det vil si at for eksempel to søsterselskaper som samarbeider om ett prosjekt maksimalt vil få dekket 19 % av samlede kostnader på inntil 25 millioner kroner per år. I tillegg kan hvert selskap få støtte for egne prosjekter opp til grensen på 25 millioner kroner per organisasjonsnummer per år. 

Statstøtteregelverket setter også begrensninger for hvor stor andel av et FoU-prosjekt som kan finansieres gjennom offentlig tilskudd. Les mer om reglene for maksimal offentlig støtte her.

Skattepliktig i Norge

For å kunne motta SkatteFUNN-støtte må bedriften være skattepliktig til Norge. Dette betyr ikke at dere må være i skatteposisjon for å motta støtte. Dersom dere er skattepliktige, men man av ulike årsaker ikke skal betale skatt et år kommer SkatteFUNN-støtten som et direkte tilskudd ved skatteoppgjøret. 

Dersom man er i skatteposisjon vil støtten gis som skattefradrag. I mange tilfeller vil også dette utbetales ved skatteoppgjøret på grunn av forskuddsskatt. Noen bedrifter vil motta støtten som en kombinasjon av fradrag og direkte tilskudd. 


Hvilke kostnader dekkes av SkatteFUNN?

SkatteFUNN dekker direkte prosjektkostnader. Indirekte kostnader og aktiviteter finansiert av kunder er ikke fradragsberettiget. Kostnader til markedsføring dekkes heller ikke. 

Eksempler på kostnader som dekkes av SkatteFUNN:

  • Interne timer til maksimalt 1,3 mNOK per ansatt

  • Konsulentkostnader

  • Reisekostnader

  • Noe utstyr og materialer 

  • Lisenser

  • Førstegangs patentering

Enkelt forklart kan vi si at dere får dekket kostnader fra idé til løsningen er klar for driftssetting. 


Må prosjektet være vellykket?

Det er ikke noe krav om at prosjektet må være vellykket. Støtten fra SkatteFUNN tar utgangspunkt i de faktiske kostnadene som er påløpt i prosjektet, og setter ikke krav til at dere lykkes med prosjektet.

Prosjektstatus rapporteres årlig til SkatteFUNN gjennom en årsrapport som leveres  innen 1. mars etter hvert prosjektår, og prosjektresultatet redegjøres for i sluttrapporten som leveres etter siste godkjente prosjektår. SkatteFUNN stiller ikke krav om redegjørelse av prosjektet utover års- og sluttrapporten. Rapportering til SkatteFUNN

For å motta støtten fra SkatteFUNN etter en godkjent søknad, må kostnadene og prosjektstatus rapporteres til Forskningsrådet innen 1. mars hvert år. Esacon sørger for at rapporteringen foregår så smidig som mulig ved å bistå alle våre kunder med maler for prosjektregnskap, utarbeidelse av rapporter og oppfølging i god tid før alle frister.

I tillegg må ekstern revisor godkjenne prosjektregnskapet gjennom attestering av skjema RF1053, som leveres med bedriftens skattemelding i Altinn. Rapportering til skattemyndighetene

I tillegg til å rapportere kostnader og prosjektstatus til SkatteFUNN, må dere rapportere prosjektkostnadene til skattemyndighetene. Dette foregår ved at (deres) revisor attesterer prosjektkostnadene i skjema RF-1053b, som leveres med bedriftens skattemelding i Altinn. Det betyr at rapporteringen til skattemyndighetene må skje innen fristen for skattemeldingen, som er 31. mai. 

Kravet til revisorattestasjon gjelder uavhengig av om bedriften deres er revisjonspliktig eller ikke. 

For å attestere kostnadene krever revisor prosjektregnskap med underlag, vedtaksbrev og kopi av godkjent søknad. Vi anbefaler også å legge ved SkatteFUNN-rapporten for gjeldende år. Merk at revisor kan ønske å se annen dokumentasjon eller ha spørsmål til føringen av kostnadene, derfor er det lurt å opprette dialog med revisor så tidlig som mulig i et prosjekt. 

Her kan dere lese mer om kravene til rapportering og dokumentasjon for SkatteFUNN-prosjekter.Krav til prosjektregnskap

Prosjektregnskapet for SkatteFUNN-prosjektet skal føres løpende og inkludere alle de påløpte, direkte kostnadene. Det skal utarbeides et prosjektregnskap per år. Prosjektregnskapet er som regel et Excel-dokument, og vedlagt prosjektregnskapet skal det være timelister for internt ansatte, samt bilag for alle andre kostnader. Dette inkluderer faktura og reiseregninger. 


Regler for timeføring

Det stilles krav til at interne timer føres fortløpende av hver prosjektmedarbeider, og at alle timer knyttes mot et av delmålene i søknaden. Timelistene skal signeres løpende av både prosjektansvarlig og av prosjektmedarbeider, minimum hvert kvartal. 

Dere kan føre timer enten i et digitalt timeføringssystem eller bruke vår mal for timeføring i Excel. Noen revisorer vil godta timeføring i digitalt system som signering av timelistene dersom prosjektansvarlig er en del av godkjenningsflyten, men hva revisor godtar som signering må avklares med hver enkelt revisor. 

Hver interne prosjektmedarbeider kan maksimalt føre 1850 timer mot et SkatteFUNN-prosjekt per kalenderår. Timesatsen er 1,2 promille av avtalt og reell årslønn, opp til maksimalt 700 kr per time. Det vil si at dersom du tjener over 583 333,33 kr i året vil timesatsen forbli 700 kr. Et fullt årsverk utgjør dermed inntil 1 295 000 kr i prosjektkostnader. 

Merk at for deltidsansatte skal lønnen regnes om til 100% stilling. 

Timesatsen skal dekke indirekte prosjektkostnader, som eksempelvis lokaler, kontorutstyr, arbeidsgiveravgift og feriepenger. Denne type kostnader kan dermed ikke føres opp som en egen kostnad i prosjektregnskapet. 

 

Ulønnet arbeidsinnsats

Ulønnet arbeidsinnsats gir ikke grunnlag for fradrag. Det vil si at dere må ta ut lønn for å kunne heve støtte for interne timer. Eier av Enkeltpersonforetak kan ikke føre lønnskostnader, men vil kunne føre timelister på vanlig måte for øvrige ansatte dersom disse er lønnet. 

Indirekte kostnader vil falle bort dersom man ikke tar ut lønn. 


Hvordan utbetales SkatteFUNN-støtten?

Forutsatt at dere har levert revisorattestert RF-1053b med skattemeldingen vil støtten fra SkatteFUNN komme ved skatteoppgjøret. 

Dersom dere er i skatteposisjon vil støtten gis som skattefradrag, men dersom dere av ulike årsaker ikke skal betale skatt et år vil støtten komme som et direkte tilskudd. I mange tilfeller vil skattefradraget uansett utbetales ved skatteoppgjøret på grunn av forskuddsskatt. Noen bedrifter vil motta støtten som en kombinasjon av fradrag og direkte tilskudd.

Har dere flere spørsmål om regler og praksis for SkatteFUNN så finner dere kanskje svar i vår FAQ. Ta også gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.