Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

I henhold til EØS-avtalen, jf. FSFIN § 16-40-6 syvende ledd, har det offentlige kun lov til å støtte en gitt andel av kostnadene i et FoU-prosjekt. Hvor stor andel støtte dere prosjekt kan motta avhenger av følgende faktorer: 

  • Bedriftens størrelse: Små bedrifter får motta størst andel støtte, mens store bedrifter får motta minst. Mellomstore ligger midt mellom. 

  • Samarbeid: Bedrifter som samarbeider med en annen bedrift eller med en FoU-institusjon får motta en større andel støtte enn bedrifter som gjennomfører prosjektet på egenhånd

  • Klassifiseringen av prosjektet: Prosjekter som anses å ha høyere grad av FoU (“Industriell forskning”) får motta en større andel enn prosjektene som klassifiseres som “Eksperimentell utvikling” av Forskningsrådet

 

For å finne ut hvor stor andel offentlig støtte deres prosjekt kan motta, må dere altså svare på tre spørsmål:

Hvor stor er vår bedrift?

Bedriften deres er stor hvis dere har: 

  • flere enn 250 årsverk eller 

  • årlig omsetning over 50 millioner Euro eller

  • balansesum over 43 millioner Euro


Inngår bedriften i et konsern skal tallene for de andre bedriftene i konsernet også legges ved. Er dere for eksempel heleid av en stor bedrift regnes dere også som en stor bedrift. 

Alle bedrifter som ikke oppfyller noen av kriteriene over regnes som en SMB, altså enten en liten eller en mellomstor bedrift.

Det norske regelverket er mindre tydelig på hva som er forskjellen på en liten og mellomstor bedrift, men iht. EU-kommisjonen har en mellomstor bedrift over 50 ansatte, og årlig omsetning og balanse over 10 millioner Euro.

Kvalifiserer du til SkatteFUNN? Ta testen.

Involverer prosjektet samarbeid?

Det er vanlig å kjøpe inn tjenester fra eksterne leverandører i et FoU-prosjekt. Dette defineres imidlertid ikke som samarbeid i statsstøtteregelverk. Prosjektet inneholder kun samarbeid dersom en av følgende er oppfylt: 

  1. Samarbeid med minst en annen bedrift som også er hjemmehørende i EØS, og der minimum deres bedrift eller den andre bedriften er en SMB

  2. Samarbeid med minst en annen bedrift i en annen EØS-stat, der ingen av bedriftene bekoster mer enn 70% av prosjektkostnadene

  3. Samarbeid med en FoU-institusjon som bekoster minst 10% av prosjektkostnadene og har rett til å publisere egne resultater

 

Hvor høy forskningsgrad er det i prosjektet?

Det er Forskningsrådet som avgjør om prosjektet deres skal klassifiseres som “Industriell forskning” eller “Eksperimentell utvikling”. Klassifiseringen angis i godkjenningsbrevet.

De fleste prosjekter hos SkatteFUNN klassifiseres som eksperimentell utvikling, altså med den “laveste” forskningsgraden. 

Hvis målet med prosjektet deres er å utvikle et nytt eller forbedret produkt, tjeneste eller produksjonsprosess ved å kombinere kjent kunnskap på nye måter har dere mest sannsynlig et eksperimentelt utviklingsprosjekt.

Hvis dere derimot skal fremskaffe ny kunnskap gjennom planlagt forskning eller kritisk undersøkelse og med det utvikle et betydelig nytt produkt, tjeneste eller produksjonsprosess kan det være at det er snakk om et industrielt forskningsprosjekt.

Hvor mye støtte kan vi få?

Grensen for maksimal offentlig støtte settes per prosjekt, ikke per bedrift. 

Enkelt forklart kan en liten bedrift uten samarbeid og med et “vanlig” FoU-prosjekt motta 45% i støtte til prosjektet, mens tilsvarende tall er 35% for mellomstor bedrift og 25% for stor bedrift.

Den største andelen et prosjekt får lov å motta i støtte fra det norske virkemiddelapparatet er 80%. Dette gjelder små bedrifter som samarbeider med en annen bedrift eller FoU-institusjon om et prosjekt som klassifiseres som “Industriell forskning”.

De aller fleste bedrifter får lov å motta fra 25% til 45% støtte.

De følgende tre tabellene angir hvor mye deres bedrift maksimalt kan motta i offentlig støtte, avhengig av om dere regnes som henholdsvis liten, mellomstor eller stor bedrift.

skjema liten bedrift
skjema mellomstor bedrift
skjema stor bedrift

Prosjektet mottar allerede noe støtte, kan vi søke om mer?

Ja. Så lenge prosjektet totalt ikke mottar mer enn grensen for maksimal offentlig støtte (se over) er det tillatt å motta støtte fra flere ulike kilder.

For eksempel er det ikke uvanlig at et prosjekt som allerede støttes av en ordning i Forskningsrådet eller en annen ordning også mottar støtte fra SkatteFUNN. Merk at noen organer i virkemiddelapparatet kan sette ekstra begrensninger, som at bedriften ikke får lov å motta støtte fra andre kilder, men dette er i så fall strengere regler enn statsstøtteregelverket åpner for.

SkatteFUNN-støtte vil som regel regnes som 25% støtte, fordi støtten på 19% må regnes om til et bruttobeløp (hva støtten hadde tilsvart før skatt). Det vil si at en stor bedrift uten samarbeid og med et normalt utviklingsprosjekt som regel ikke kan motta mer offentlig støtte enn det som dekkes gjennom SkatteFUNN.

 

Mindre bedrifter eller mer forskningsintensive prosjekter kan “toppe opp” støtten opp til maksgrensen.


Fordi SkatteFUNN-støtten kommer til utbetaling i etterkant av prosjektåret, er det mulig å allerede ha mottatt så mye støtte fra andre kilder at SkatteFUNN-støtten vil tippe prosjektstøtten over maksgrensen. I så fall vil SkatteFUNN-støtten reduseres eller elimineres.

 

Hvorvidt SkatteFUNN-støtten skal reduseres eller elimineres på grunn av at prosjektet har mottatt “for mye” annen offentlig støtte avgjøres av revisor i forbindelse med attesteringen av skjema RF-1053 for SkatteFUNN-prosjektets siste prosjektår. Man skal altså se alle kostnader og all støtte mottatt for hele prosjektperioden under ett. 


Her gjelder det å holde tunga rett i munnen: Hvis det viser seg SkatteFUNN-støtten dere mottok for de første prosjektårene allerede tippet prosjektet over maksgrensen for offentlig støtte kan dere risikere å måtte tilbakebetale støtte til SkatteFUNN etter det siste prosjektåret. 


Mye å tenke på?

Vi kjenner regelverket og veileder dere med tanke på hvor mye offentlig støtte deres prosjekt maksimalt kan oppnå. Vi har også god erfaring med å hjelpe bedrifter å få deres prosjekt klassifisert som “Industriell forskning”.


Såfremt vi kjenner til at prosjektet deres også mottar annen offentlig støtte, passer vi på at dere for hvert prosjektår vet hvor store prosjektkostnadene må være fremover for å unngå reduksjon i - eller i verste fall tilbakebetaling av - SkatteFUNN-støtten. 


Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale