Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

Kravet for dokumentasjon for SkatteFUNN er todelt. Først rapporterer man for foregående år til forskningsrådet innen 1.mars, deretter rapporterer man til skattemyndighetene gjennom et vedlegg til skattemeldingen.

 

Rapportering til Forskningsrådet

Rapporteringen til Forskningsrådet gjøres gjennom en enkel rapport der det gis et overslag over påløpte kostnader i prosjektet og beregnet skattefradrag i henhold til disse, samt en redegjørelse for eventuelle endringer i prosjektet sett mot både fremdriftsplanen og budsjettet i søknaden. Etter siste godkjente prosjektår skal det i tillegg redegjøres for hva man har jobbet med i prosjektet, oppdelt etter delmålene i søknaden, i hvilken grad delmål og hovedmål er oppnådd, og hva som er prosjektets viktigste resultat(er). Rapporten sendes inn gjennom et skjema på Mitt nettsted , og fristen for innsending av rapport for foregående år er 1.mars. Ved manglende innsending av rapport vil godkjenningen av prosjektet trekkes tilbake, og bedriften kan ikke kreve  skattefradrag for foregående eller fremtidige godkjente prosjektår. 

Rapportering til skattemyndighetene

Rapportering til skattemyndighetene gjøres  gjennom skjema RF-1053B  som leveres som et vedlegg til bedriftens skattemelding i Altinn. I skjema RF-1053B rapporteres kun prosjektets kostnader for foregående år.

Skjema RF-1053B skal være attestert av revisor, som ved attestering bekrefter at kostnadene som er ført er fradragsberettiget, og at timelistene er signert av FoU-medarbeideren og den prosjektansvarlige.

Regelverket fremgår av skattelovens §16-40 og er oppsummert i veiledningen til skjema RF-1053B.

Dokumentasjonen som ligger til grunn for det som føres og attesteres i skjema RF-1053 er prosjektregnskapet . Det er krav til at bedriften fortløpende fører prosjektregnskap, som skal være adskilt fra bedriftens øvrige regnskap. Det er krav til dokumentasjon av påløpte FoU-timer for interne prosjektdeltakere (ansatte i virksomheten) gjennom timelister der timer er ført per person, per dag, og mot søknadens godkjente delmål. Timelistene må signeres løpende, minst hvert kvartal.

Dersom du er kunde av Esacon får du tilgang til egne maler og veiledningsdokumenter, inklusive en FAQ, for å gjøre det så enkelt som mulig å følge regelverket.Hva skal fylles ut i skjema RF-1053B, og hvordan?

I skjema RF-1053B er det viktig at følgende poster er fylt ut:

Navn og organisasjonsnummer: Organisasjonsnummeret skal samsvare med organisasjonsnummeret som har fått vedtak om godkjent SkatteFUNN-prosjekt, jf. vedtaksbrev fra Forskningsrådet, navn er navnet på bedriften tilhørende organisasjonsnummeret.

Post 101: Her skal bedriften angi om man betegnes som et SMB-foretak (hva som regnes som et SMB-foretak fremgår av GBER Vedlegg 1, se SMB-definisjonen her).

Post 201: Her skal dere fylle inn prosjektnummeret, jf. søknad og vedtaksbrev fra Forskningsrådet. Pass på at det er det seks-sifrede prosjektnummeret som fylles inn, ikke søknadsnummer (EB-xxxxxx).

201a: Her skal prosjektets godkjenningsperiode (fra og med årstall til og med årstall) fylles inn. Godkjenningsperioden står angitt i vedtaksbrevet fra Forskningsrådet. For bedrifter som har sendt inn egenerklæring og har fått godkjent forlenget prosjektperiode som følge av Covid-19 er det den totale godkjente prosjektperioden som skal føres opp i post 201a, inkludert den forlengede perioden. Dette skyldes at egenerklæringen ga forlengelse for det samme prosjektnummeret som angitt tidligere i skjemaet.

202: Her skal det oppgis om prosjektet er definert som forskning (F) eller utvikling (U), i henhold til vedtaksbrevet fra Forskningsrådet.

203: Dersom prosjektet er godkjent som et samarbeidsprosjekt mellom flere ulike aktører gjelder kostnadsrammen for hele prosjektet, fordelt på aktørene etter deltakerandel. I post 203 skal deltakeren angi sin deltakerandel (prosentuelt), og i postene 204 - 208 føres kun deltakerens egne tall. Dersom prosjektet ikke er godkjent som et samarbeidsprosjekt skal post 203 stå tom.

204: Her skal de samlede prosjektkostnadene for bedriften (for foregående år) føres. Dette er summen av kostnadene i prosjektregnskapet som er godkjent av revisor.

205: Her føres summen av personalkostnadene i henhold til timelister, jf. timeantall i post 206.

206: Her føres summen av antall timer ført mot prosjektet av egne ansatte, maksimalt 1850 timer per person.

207: Dersom prosjektet mottar annen offentlig støtte enn SkatteFUNN skal dette oppgis her. Støtte som dreier seg om tidligere utførte aktiviteter (ikke foregående år) eller støtte til andre prosjekter / aktiviteter regnes ikke med.

208: Dersom prosjektet mottar annen offentlig støtte enn SkatteFUNN skal man ved rapportering i skjema RF-1053b for det siste godkjente prosjektåret vurdere om samlet offentlig støtte til prosjektet overstiger høyeste tillatte samlet støtte i henhold til regelverket (les mer om det her). Denne vurderingen gjøres for hele prosjektperioden samlet, og dersom samlet offentlig støtte overstiger høyeste tillatte samlet støtte skal post 208 fylles ut i det RF-1053B som leveres for prosjektets siste godkjente år. Summen i post 208 skal tilsvare den reduksjonen som må gjøres i skattefradraget for at samlet offentlig støtte skal være innenfor regelverket.

211: Her føres summen av post 204 (ved flere prosjekter i samme organisasjonsnummer føres samlet sum for alle prosjektene), men maksimalt 25 mNOK.

212: Her skal det først hukes av for om prosjektet det kreves skattefradrag for ble godkjent i 2020. Hvis det her hukes av for “ja” må man også svare på neste avhuking. Her skal det hukes av for om foretaket var i økonomiske vanskeligheter på tidspunkt for behandling (godkjenning) av søknaden.  Generelt følger regelverket Gruppeunntaksforordningen (se også saker vi har publisert om dette tidligere). Foretak som i perioden 1.januar 2020 til og med 30.juni 2021 har kommet i økonomiske vanskeligheter, og som ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31.desember 2019, vil likevel kunne motta støtteHvordan leverer vi skjema RF-1053B?

Skjema RF-1053 leveres som et vedlegg til selskapets skattemelding i Altinn. Skjemaet leveres normalt  elektronisk.

Hvordan bokføres SkatteFUNN?

Det er i hovedsak to muligheter for bokføring av SkattFUNN:

 

  1. FoU kostnadsføres: Dersom dette kostnadsføres vil SkatteFUNN føres opp som en kostnadsreduksjon og påvirke driftsredultatet.

  2. FoU balanseføres: Dersom dette balanseføres vil SkatteFUNN ikke påvirke driftsresultatet.

Det er to regnskapsstandarder som regulerer hvordan SkatteFUNN-støtten skal behandles i regnskapet. Det er Norsk RegnskapsStandard 4 (NRS4) om regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd og Norsk RegnskapsStandard 19 (NRS19) om immatrielle eiendeler (forskning og utvikling).

Når FoU-kostnader kostnadsføres direkte, vil SkatteFUNN-støtten (skattefradrag for FoU) føre til reduserte kostnader, for eksempel lønnskostnader eller kostnader til fremmede tjenester dersom det er innkjøpt FoU. Motposten blir balanseført betalbar skatt. Ved balanseføring av FoU-kostnader skal SkatteFUNN-støtten føres i balansen som uopptjent inntekt mot balanseført betalbar skatt. NRS19 § 5-6 sier at utgifter til egen forskning og utvikling kan kostnadsføres. Det vil si at selv om kostnadene oppfyller kravene til balanseføring kan de kostnadsføres.

For regnskapspliktige anses skattefradraget som et offentlig tilskudd og regnskapsmessig behandling følger reglene i NRS 4. Selv om skattefradraget regnskapsmessig skal behandles som et offentlig tilskudd skal det ikke regnes som skattepliktig inntekt.