Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

TilbakeTilbake
Fristen for å sende inn års- eller sluttrapport for SkatteFUNN-prosjekter med godkjenning for prosjektåret 2020 er mandag 1. mars.

For alle prosjekter med SkatteFUNN-godkjenning skal det sendes inn års- eller sluttrapport årlig. I rapporten skal man beskrive prosjektets fremdrift og eventuelle endringer, samt rapportere inn foreløpig prosjektregnskap. 1. mars 2021 er fristen for å rapportere SkatteFUNN til Forskningsrådet.

Dersom års- eller sluttrapport ikke leveres innen fristen vil godkjenningen, og eventuelt fremtidige godkjente år i prosjektet, trekkes tilbake - og bedriften vil ikke kunne kreve Fradrag for FoU i skjema RF-1053B med skattemeldingen.

Må prosjektregnskapet revisorattesteres?

Tallene som rapporteres inn til Forskningsrådet i års- eller sluttrapport trenger ikke å være revisorgodkjent. Det er vanlig med avvik fra rapporterte kostnader til revisorgodkjente kostnader, både fordi det kan være enkelte kostnader som ikke er kommet med enda, eller fordi man har tatt med kostnader som ikke er fradragsberettiget og som dermed ikke godkjennes av revisor.

Hva skal det stå i årsrapporten til SkatteFUNN?

For prosjekter med ett eller flere godkjente prosjektår frem i tid skal det leveres en årsrapport som bør inneholde informasjon om gjennomførte aktiviteter og oppnådde resultater for siste år, samt informasjon om eventuelle endringer i prosjektet (både mht. tidsplan og aktiviteter).

De fleste prosjekter endrer seg noe underveis sammenlignet med opprinnelig fremdrifts- og milepælsplan. Det kan for eksempel oppstå uventede utfordringer, eller ny teknologi tilgjengeliggjøres og påvirker videre løp. Dersom prosjektet har mindre endringer kan disse normalt beskrives i årsrapporten og opprinnelig godkjenning vil likevel gjelde. Dersom prosjektet går i en ny retning, eller utvides med nye delmål, kan det hende at det må sendes inn en ny søknad for resterende prosjektperiode.

 

Hva skal det stå i sluttrapporten til SkatteFUNN?

Dersom 2020 var siste godkjente prosjektår, eller prosjektet av andre årsaker avsluttes ila 2020, skal det leveres en sluttrapport for prosjektet. Sluttrapporten skal beskrive gjennomførte aktiviteter og oppnådde resultater for hele den godkjente prosjektperioden, i henhold til delmålene i søknadens fremdriftsplan. 

Hvis prosjektet er forsinket, eller det har blitt utvidet, og ikke avsluttes innen utløpet av siste godkjente prosjektår, skal det likevel leveres en sluttrapport. I rapporten beskrives også hva som gjenstår i prosjektet, og man kan sende inn en ny søknad for de resterende FoU-aktivitetene. Det bør da fremkomme av sluttrapporten hva som gjenstår og hvorfor, slik at sluttrapport og ny søknad samsvarer.

Hvis man sender inn en ny søknad for et avsluttet prosjekt vil den nye søknaden ikke behandles før sluttrapporten er sendt inn og godkjent.

Må man komme i mål med SkatteFUNN?

Hva skjer dersom prosjektet avsluttes uten ønsket resultat? Det er ikke noe krav til sluttresultat for SkatteFUNN-prosjekter, i den forstand at mottatt støtte ikke vil trekkes tilbake på grunn av manglende sluttresultat. Det er selvsagt et krav at påløpte og rapporterte kostnader er knyttet direkte til gjennomføring av prosjektet, med den hensikt å komme til det planlagte sluttresultatet, men dersom prosjektet avsluttes med delvis eller ingen måloppnåelse vil SkatteFUNN-støtten likevel utløses, og bedriften vil få skattefradrag for FoU for påløpte fradragsberettigede kostnader.

Kan rapporten bli avvist?

Det er viktig å følge med på behandlingen av innsendt rapport slik at man fanger det opp dersom den ikke blir godkjent i første runde. Dersom rapporten ikke inneholder tilfredsstillende informasjon er vår erfaring at rapporten sendes tilbake for revisjon slik at man kan supplere med nødvendig og etterspurt informasjon. Dette kan være alt fra spørsmål knyttet til beskrevne endringer, kostnadene eller delmål som ikke er kommentert. Revisjoner har normalt 14 dagers frist, og dersom fristen ikke overholdes vil rapporten få avslag og prosjektets godkjenning trekkes tilbake.

Vi vil understreke at vi aldri har opplevd å få avslag på en rapport der fristen er overholdt (for innsending og / eller revisjon). 

Hvordan leverer man års- eller sluttrapport?

Både års- og sluttrapporter for SkatteFUNN leveres via Mitt Nettsted, der skjemaene normalt er tilgjengelige fra midten av januar og frem til fristen 1.mars.

Dersom dere er kunde av Esacon utformer og leverer vi rapportene for dere, og bistår og veileder vi dere gjennom alle deler av prosessen - fra definering av prosjektet, gjennom søknadsutforming og saksbehandling, til rapportering og godkjenning av rapport.

Vi har gode maler for prosjektregnskap som både sikrer riktig dokumentasjon av prosjektkostnadene, informerer dere om regler og regelendringer, samt minner dere på alle frister.

        
Siste innlegg

Nyheten har vært ventet en stund, og vi gleder oss til å se effektene det vil få for norske...

Når sommeren nærmer seg er det høysesong for SkatteFUNN-søknader. Vår erfaring er at mange av de...

Mange satser på andre støtteordninger enn SkatteFUNN når de skal realisere prosjektet sitt....