Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

TilbakeTilbake
Innovasjon Norge får videreført tiltak om ekstraordinært innovasjonstilskudd i 2021.

Ordningen var en del av krisepakken som skulle gjøre Innovasjon Norge i stand til å bidra ekstra til omlegging av næringslivet i 2020, og den midlertidige ordningen videreføres i 2021.

Les om alle tiltakene (Covid-19) som er videreført i 2021 her hos Innovasjon Norge.


Hva er et ekstraordinært innovasjonstilskudd?

Tilskuddet skal bidra til å sikre videre innovasjon gjennom pandemiperioden til tross for likviditetsutfordringer. Ordningen er rettet mot små og mellomstore vekstselskaper med internasjonalt potensiale, og er ment å særlig supplementere Innovasjonskontrakter og Miljøteknologiordningen.

I regjeringens pressemelding om tilskuddet 29.02.2021 sier de at: "Ordningen finansierer utviklingsprosjekter som kan skape grunnlag for lønnsom vekst på mellomlang og lengre sikt. Den treffer bredden av vekstselskap, og bidrar til å styrke bedriftenes konkurransekraft og posisjonering for internasjonale markeder."


Hvem kan søke?

Ordningen er åpen for alle bransjer og bedrifter i hele landet. Den er primært ment for små og mellomstore bedrifter, men store bedrifter kan søke dersom de oppfyller egne kriterier for dette.

Målgruppen for innovasjonstilskudd er innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial, og skal ha ambisjoner om å styrke bedriftens konkurransekraft og posisjonere bedriften for internasjonale markeder.


Hva slags prosjekter kvalifiserer?

Prosjekter som har som mål å utvikle eller forbedre et nytt produkt, en ny prosess eller en ny tjeneste kan søke om finansiering. Prosjektet må være et FoU-prosjekt (forskning og utvikling), og det er også primært aktiviteter som defineres som FoU som kan godkjennes - i tillegg til noen tilknyttede aktiviteter som er nødvendige for å realisere prosjektet:

  • Kompetanse- og strategiutvikling, opplæring, konsulentbistand, innovasjonsrådgiving og innovasjonsstøtte

  • FoU-aktiviteter

  • Mindre investeringer som må til for å gjennomføre prosjektet

  • Innføring av nye produksjons og distribusjonsmetoder og implementering av nye organisasjonsmetoder.

Søknaden til Innovasjon Norge må sendes inn før prosjektet igangsettes, og det gis ikke støtte til prosjekter som er helt eller delvis gjennomført eller til aktiviteter som regnes som ordinær drift.

Les mer om aktiviteter i et innovasjonsprosjekt her på Innovasjon Norge sine sider.


Hvor mye støtte kan prosjektet få?

Tilskuddet faller innunder statsstøtteregelverket og støttegraden varierer dermed avhengig av bedriftsstørrelse, samarbeid og type prosjekt. En liten bedrift kan normalt få dekket maksimalt 45 % av prosjektkostnadene. Les mer om reglene for maksimal offentlig støtte her.


Ønsker dere å søke til Innovasjon Norge?

Vær klar over at en søknad til Innovasjon Norge alltid vil kreve en del arbeidstimer, og at det er begrenset med midler tilgjengelig. Det er med andre ord ikke sikkert at arbeidet som legges ned i søknaden vil bære frukter i form av støtte.

Derfor anbefaler Esacon alle som ønsker å søke om støtte fra Innovasjon Norge, å før man eventuelt går i gang med en søknad, gjøre en grundig vurdering på om:

  • Prosjektet kvalifiserer til ordningen

  • Innovasjon Norge er positive til prosjektet

  • Dere faktisk kommer til å gjennomføre prosjektet

  • Dere har tid til å utforme søknaden med vedlegg, samt å rapportere til Innovasjon Norge underveis.

For mange bedrifter vil 19 % støtte gjennom SkatteFUNN alene være et godt alternativ til Innovasjon Norge. SkatteFUNN dekker også kostnader som allerede er påløpt i inneværende kalenderår.

Lar dere Esacon bistå dere med SkatteFUNN trenger dere ikke sette av mye tid til søknaden, og vi bistår dere også med rapporteringsarbeidet i ettertid. Les mer om hvordan vi jobber

For andre bedrifter kan en kombinasjon av SkatteFUNN og Innovasjon Norge være aktuelt. Ta kontakt med oss dersom dere ønsker en uforpliktende vurdering av dere prosjekt og en anbefaling for veien videre.


Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har som formål å øke innovasjon i næringslivet over hele landet. Dette gjøres gjennom å både bidra til kompetanseheving og nettverksbygging, og ved å bidra med finansiering av prosjekter.

Innovasjon Norge skal bidra til utvikling i distriktene, nyskaping i næringslivet og bærekraftig vekst og eksport for norske bedrifter.

Tilskuddsordningene hos Innovasjon Norge er rettet mot bedrifter med vekstambisjoner, og bevilgningene skal bidra til flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer.

                 
Siste innlegg

Når sommeren nærmer seg er det høysesong for SkatteFUNN-søknader. Vår erfaring er at mange av de...

Mange satser på andre støtteordninger enn SkatteFUNN når de skal realisere prosjektet sitt....

Vi kan fordi vi har en sterk økonomi, en høyt utdannet befolkning og ligger langt fremme på...